Menu

Priebeh realizácie

ČO VÁS ČAKÁ, KEĎ...

Pokiaľ sa rozhodnete pre modernizáciu alebo stavbu nového výťahu, iste oceníte informácie o tom, čo sa vo vašom dome bude diať. Preto sme pre vás pripravili stručného sprievodcu realizáciou stavby výťahu.

 • Podpis zmluvy o dielo
  Pokiaľ sa niektoré parametre dodávky nového výťahu neriešili priamo vo výberovom riadení, je teraz vhodná doba na ich spresnenie. Jedná sa predovšetkým o termín dodávky výťahu, platobné podmienky, voľbu prevedenia kabíny a doplnkov vrátane farebného riešenia. Po obojstrannom odsúhlasení zmluvy dôjde k jej podpisu.
 • Príprava dokumentácie
  Podľa detailného zamerania v mieste inštalácie sa pripraví projektová dokumentácia k výťahu, ktorá bude slúžiť pre jeho výrobu a následnú montáž. Táto fáza trvá obvykle 1 - 2 týždne.
 • Výroba výťahu
  Po vytvorení projektovej dokumentácie je možno prejsť  k výrobe nového výťahu. Je nutné pripraviť výťahový stroj s oceľovým rámom, kompletný rozvádzač vrátane ovládacích prvkov a elektroinštalácie, výťahovú kabínu, rám kabíny, šachtové i kabínové dvere, vodítka, nosné laná, nárazníky, obmedzovač rýchlosti a ďalšie bezpečnostné prvky. Pokiaľ je súčasťou dodávky výťahu tiež nová výťahová šachta, zaistí sa materiál na nosnú konštrukciu a tiež na jej opláštenie (bezpečnostné sklo alebo sádrovláknité dosky). Tato fáza trvá približne 4 – 6 týždňov.
 • Predanie a prevzatie staveniska
  Približne týždeň pred zahájením prác na stavbe dôjde k predaniu a prevzatiu staveniska. Je treba zaistiť kľúče od domu a skladovej miestnosti, ktorá bude následne slúžiť pre uskladnenie jednotlivých komponentov výťahu a tiež ako zázemie pre montážnej techniky po dobu stavby. V objekte sa vylepia informačné tabuľky s pokynmi pre obyvateľov domu, ktoré vedú ku zvýšeniu bezpečnosti behom inštalácie nového výťahu. Na nich je tiež uvedené telefónne číslo na stavbyvedúceho – zástupcu zhotoviteľa.
 • Návoz materiálu
  Na prvý deň montáže je dohovorený  návoz potrebného materiálu a celej výťahovej technológie. Tá je zložená v určenej skladovej miestnosti. Nový stroj i rozvádzač je vyvezený do výťahovej strojovne pre uľahčenie následnej montáže.
 • Demontáž pôvodného výťahu
  Ešte behom prvého  dňa je zahájená demontáž pôvodného výťahu. Ako prvá sa demontuje kabína a protiváha pôvodného výťahu. Sú stiahnuté laná a pokračuje sa demontážou výťahového stroja, rozvádzače, staré elektroinštalácie v strojovni a výťahovej šachte. Následne sa vybúrajú betónové dorazy v priehlbine  výťahu a betónový blok pod výťahovým strojom. Staré šachtové dvere sa zatiaľ stále ponechávajú pre znemožnenie pádu do výťahovej šachty. Podľa typu výťahu sa tiež demontujú pôvodné vodítka.
 • Stavba novej šachty alebo opláštenia existujúcej šachty
  Pokiaľ nie je výťahová šachta plnostenná murovaná alebo panelová, je potreba riešiť nevyhovujúce opláštenie výťahovej šachty. V prípade, že je nastávajúce opláštenie  výťahovej šachty tvorené pletivom alebo drôtosklom, sú tieto nevyhovujúce prvky nahradené certifikovaným opláštením (sádrovláknitá doska Fermacell na pôvodnú oceľovú konštrukciu alebo bezpečnostné sklo do novej oceľovej konštrukcie).
 • Montáž nového výťahu
  Stavba nového výťahu začína obvykle v strojovni inštaláciou nového pohonu, ktorý bude pripojený na nový rozvádzač s riadiacou elektronikou a hlavný vypínač. Po tomto funkčnom prepojení sa založí v prípade potreby nové vodítka od najnižšieho podlažia, spustia sa laná a zostaví sa plošina, ktorá bude neskorším základom pre novú kabínu. Montáž vodítiek bude potom postupovať smerom nahor, dokiaľ nie je umiestnený posledný diel v „hlave“ výťahovej šachty.
  V okamžiku, kedy sú nainštalované  nové vodítka a je funkčná montážna plošina, prichádzajú na rad šachtové dvere. Tie sú demontované od najvyššieho podlažia a sú  rovno vymenené za dvere nové. Nasleduje inštalácia kabeláže, elektroniky a osvetlenia vo výťahovej šachte. 
  Na záver je osadená nová kabína a je prepojená s elektronikou výťahu. Zároveň s týmto úkonom prebieha zapravenie stavebných otvorov, zatmelenie spár a vymaľovanie vnútornej strany šachty (pokiaľ nebolo inštalované opláštenie podobe bezpečnostného skla). Vymaľuje sa tiež strojovňa a podlaha strojovne i priehlbina šachty je opatrená proti prašným náterom.
 • Ukončenie prác a prevedenie skúšok
  Po ukončení montáže výťahu nasleduje vždy montážna skúška, ktorú prevedie nezávislý revízny technik. Pri tejto skúške sa preverí zhoda všetkých inštalovaných komponentov s dodanou dokumentáciou, zapojenie všetkej elektroinštalácie výťahu, inštalované komponenty a funkčnosť všetkých bezpečnostných prvkov (núdzová komunikácia, dverové uzávierky, nárazníky, obmedzovače rýchlosti, zachycovače atď.). Po úspešnom prevedení prvej  skúšky prichádza na rad skúška druhá. Tú prevedie autorizovaná osoba, napríklad zo SSÚ (Strojárenský skúšobný ústav) a posúdi, že výťah splňuje všetky požiadavky, ktoré naň platné normy v dobe uvedenia do prevádzky kladú. Pokiaľ je všetko v poriadku, výťah môže byť spustený do bežného užívania.
 • Odovzdanie hotového diela a dokumentácie
  Po prevedení skúšok je výťah pripravený na odovzdanie investorovi. Vyplní sa protokol o prevzatí hotového diela a odovzdá sa všetka dokumentácia k výťahu. Jedná sa predovšetkým o knihu výťahu, knihu odborných a prevádzkových prehliadok, dokumentácia elektroinštalácia, dokumentácia k výťahovej šachte, všetky certifikáty, návody na prevádzku a údržbu.  

 

Beta Control

Oblasti

 

Adresa

Kontakt

O spoločnosti Výťahy

Vývoj

Beta Control s.r.o.

Telefón: +420 546 223 491  

Volné miesta Bezpečný dom Školiace centrum Černého 829/58 Telefón: +420 515 511 201
Médiá Čerpacie stanice Inžiniering 635 00 Brno (Bystrc) E-mail: obchod@betacontrol.cz

1994 - 2016 © Všetky práva vyhradené | Realizácia GLIPS.cz